De globala målen

Passalens arbete handlar om att skapa inkludering och delaktighet för barn och unga med funktionsvariation. 

Måluppfyllelse: Agenda 2030

De globala målen och agenda 2030 är en överenskommelse för global hållbarhet. Passalens arbete passar in på flera av målen då dess syfte handlar om barn och unga med funktionsvariation som riskerar att hamna i utanförskap och ohälsa på grund av hur fritiden är utformad. Genom att säkerställa en inkluderande fritid där målgruppen tidigt i livet kan utföra aktiviteter och etablera relationer kan vi förebygga utanförskap och ohälsa. 

Mål 3

innefattar att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Integrerad Arena metoden säkerställer så att barn och unga med funktionsvariation tidigt i livet kan uppleva en inkluderad fritid med kompisar och aktiviteter, vilket leder till en ökad hälsa för individen. 

Mål 10

innefattar att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

På grund av hur fritiden är utformad uppstår en ojämlik situation för barn och unga med funktionsvariation. Genom implementeringen av Integrerad Arena-metoden kan målgruppens jämlikhet förändras avsevärt. 

Mål 11

innefattar hållbara städer och samhällen.

11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning. 

För att uppnå mål 11 behövs konkreta och handfasta lösningar som leder tilldelaktighet för personer med funktionsnedsättning. Integrerad arena – metoden säkerställer delaktigheten för målgruppen inom den ordinarie fritidsverksamheten. 

Mål 16

Handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Integrerad arena – metoden leder till delaktighet och möten tidigt i livet fr en målgrupp som riskerar stort utanförskap. Metoden svarar upp mot målet att bygga inkluderande institutioner.